Book: Brazilian Jiu-Jitsu

Previous: CHAPTER 8: Turtle Guard and Back Mount with Gi
Next: CHAPTER 10: The Closed Guard without Gi

CHAPTER 9

Takedowns without Gi

Koshiki Taoshi – Ouchi Gari 94

Oushi Gari – Kibisu Gaeshi 95

Kibisu Gaeshi 96

Sukui Nage 97


Koshiki Taoshi - Ouchi Gari


Oushi Gari - Kibisu Gaeshi


Kibisu Gaeshi


Sukui Nage

Previous: CHAPTER 8: Turtle Guard and Back Mount with Gi
Next: CHAPTER 10: The Closed Guard without Gi