Book: Brazilian Jiu-Jitsu

Previous: CHAPTER 11: Passing the Closed Guard without Gi
Next: CHAPTER 13: Passing the Open guard without Gi

CHAPTER 12

Butterfly Guard without Gi

“Over-under” Butterfly guard sweep 124

Butterfly guard sweep from back attack 126

Butterfly guard sweep to knee cut across 128


“Over-under” Butterfly guard sweep


Butterfly guard sweep from back attack


Butterfly guard sweep to knee cut across

Previous: CHAPTER 11: Passing the Closed Guard without Gi
Next: CHAPTER 13: Passing the Open guard without Gi