Book: Brazilian Jiu-Jitsu

Previous: CHAPTER 14: Side Control without Gi
Next: CHAPTER 16: Half Guard without Gi

CHAPTER 15

The Mount without Gi

Arm bar from the mount 164

Arm bar from the mounted arm triangle 166


Arm bar from the mount


Arm bar from the mounted arm triangle

Previous: CHAPTER 14: Side Control without Gi
Next: CHAPTER 16: Half Guard without Gi