Book: Brazilian Jiu-Jitsu

Previous: Jiu-Jitsu
Next: CHAPTER 2: The Closed Guard with Gi

CHAPTER 1

Takedowns with GI

Koshiki Taoshi – Ouchi Gari 12

Oushi Gari – Kibisu Gaeshi 14

Sukui Nage 15

Kibisu Gaeshi 16


Koshiki Taoshi - Ouchi Gari


Oushi Gari - Kibisu Gaeshi


Sukui Nage


Kibisu Gaeshi

Previous: Jiu-Jitsu
Next: CHAPTER 2: The Closed Guard with Gi