Book: Brazilian Jiu-Jitsu

Previous: CHAPTER 2: The Closed Guard with Gi
Next: CHAPTER 4: Butterfly guard and X-guard with Gi

CHAPTER 3

Passing the Closed Guard with Gi

Passing the closed guard 38

Passing the high closed guard securing one sleeve 39

Passing the high closed guard gripping your opponent’s collar 40

Passing the guard controlling your opponent’s arm 42

Passing the low closed guard while holding your opponent’s writs 43


Passing the closed guard


Passing the high closed guard securing one sleeve


Passing the high closed guard gripping your opponent’s collar


Passing the guard controlling your opponent’s arm


Passing the low closed guard while holding your opponent’s wrist

Previous: CHAPTER 2: The Closed Guard with Gi
Next: CHAPTER 4: Butterfly guard and X-guard with Gi